SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

Innovatie en R&D

 • Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

 • Research & Development Aftrek (RDA)

 • Innovatiebox

 • MIT-regeling


 • WBSO  Elke maand minder R&D-loonkosten  Middels WBSO worden de loonkosten verlaagd, die betrekking hebben op innovatieprojecten. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan verrekent u uw subsidie maandelijks met de fiscale loonafdrachten. Daarmee stimuleert de WBSO technische innovaties in iedere sector.

  Budget en uitvoering  Voor 2015 is het budget 794 miljoen euro. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering en toekenning van de WBSO. Bij het beoordelen van een WBSO-aanvraag kijkt RVO.nl of de activiteiten waarvoor WBSO wordt aangevraagd voldoen aan de eisen.

  Waarvoor is WBSO bestemd?  WBSO is voor een technisch nieuw product, een fysiek productieproces of programmatuur. Daarnaast moet de innovatie binnen één van deze categorieën passen:
  1. Ontwikkelingsproject

  2. Analyse van technische haalbaarheid

  3. Technisch onderzoek

  4. Technisch wetenschappelijk onderzoek.


  Een beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt in 2015 35% over de eerste € 250.000 aan S&O-loon en 14% over de resterende loonsom. Voor starters geldt een extra vermindering of extra aftrek. De maximale afdrachtsvermindering is € 14 miljoen per fiscale eenheid.

  Research & Development Aftrek (RDA)  RDA verlaagt uw R&D-kosten tot wel 31%
  RDA is een aftrekpost van research & development-kosten. RDA kan bijv. worden ingezet voor prototypes of onderzoeksapparatuur. De WBSO doet dit voor de loonkosten. Beide regelingen stimuleren technische innovaties in alle sectoren. Sinds 1 januari 2012 heeft het Kabinet de RDA ingevoerd. Met deze fiscale innovatiesubsidie is er een belangrijke aftrekpost bijgekomen voor bedrijven en organisaties die investeren in R&D. U kunt het RDA voordeel verrekenen via uw belastingaangifte. Dit levert u direct financieel voordeel op.

  Doel RDA  Het doel van de RDA is om kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelings-(S&O) projecten te subsidiëren. De RDA is een extra aftrekpost op de fiscale winst. Belastingplichtigen met een S&O-verklaring (oftewel ontvangen WBSO-subsidie) kunnen aanspraak maken op de RDA. De kosten en uitgaven die u mag opvoeren, moeten direct toerekenbaar zijn aan het door u verrichte S&O-werk. Loonkosten vallen hier niet onder!
  Voor 2015 bedraagt het RDA-percentage 60%. Bij 25% vennootschapsbelasting betekent dat een netto voordeel van 15% van de RDA-grondslag. De hoofdregel bij het bepalen van de RDA-grondslag zijn de werkelijke kosten en uitgaven. Voor aanvragers die per maand gemiddeld niet meer dan 150 S&O-uren realiseren, geldt een forfait van € 15 per S&O-uur.

  Budget en uitvoering  De RDA heeft voor 2015 een budget van € 238 miljoen. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van de toekenning van de RDA en de WBSO. De WBSO en RDA-aanvraag worden tegelijkertijd ingediend, maar niet altijd tegelijkertijd beoordeeld. Als RVO.nl meer onderbouwing nodig heeft, stuurt zij een “vragenbrief”. Deze brief beantwoorden wij ook voor u. Het uiteindelijke resultaat telt tenslotte.

  Innovatiebox  Innovatiebox verlaagt uw vennootschapsbelasting  Met de Innovatiebox betaalt u effectief 5% belasting over het deel van de winst dat gekoppeld wordt aan uw WBSO-activiteiten. Deze fiscale regeling kan u een geweldig groot voordeel opleveren en is dan ook buitengewoon interessant voor het innovatieve bedrijfsleven. Het is de verwachting dat deze regeling in 2015 in ongewijzigde vorm zal worden voortgezet.

  Innovatiebox aanvragen?  Het aanvragen moet middels het indienen van een verzoekschrift. De winst die u maakt met het exploiteren van uw innovatie wordt tegen een effectief belastingtarief van 5% in plaats van 25% belast. Een voordeel van 80%! De Innovatiebox kan u dus een omvangrijk financieel voordeel opleveren, en kent in principe geen maximum. Om een verzoekschrift tot toepassing van de Innovatiebox in te dienen heeft u een S&O-verklaring, kwekersrechten of een octrooi nodig.

  De Belastingdienst  De Belastingdienst beoordeelt verzoekschriften voor toepassing van de Innovatiebox.

  Meer uit de Innovatiebox halen?  De Innovatiebox is een fiscale kans die u echt niet mag laten liggen. Om tot een goed verzoekschrift te komen is het wel van belang de Innovatiebox niet los te zien van uw S&O-werkzaamheden binnen de WBSO. De samenhang tussen de drie fiscale subsidies WBSO, RDA en Innovatiebox doet er toe in uw aanvraag.

  MIT-regeling  MIT-regeling voor de versnelling van innovatieambities  MIT-regeling (Innovatiestimulering Topsectoren) is bedoeld om innovatieve mkb’s te laten profiteren van het topsectorenbeleid. Met als kernwoord ‘samenwerking’ kan elke topsector hieraan op zijn eigen manier invulling geven. Zo worden bijvoorbeeld kennisvouchers beschikbaar gesteld, of kan men deelnemen aan R&D-samenwerkingsprojecten. Vanaf 2015 wordt er structureel 30 miljoen voor dit instrument beschikbaar gesteld.