SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

Scholing en Arbeid

Medewerkers die in aanmerking kunnen komen voor subsidies en/of kortingen zijn personen die een opleiding volgen binnen uw organisatie, gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, een uitkeringsverleden hebben, stage lopen of tot een bepaalde leeftijdscategorie behoren.

 • Subsidieregeling praktijkleren

 • Mobiliteitsbonussen

 • ESF

 • EGF


 • Voor leerwerkplaatsen benut u de Subsidieregeling praktijkleren


  De overheid wil werkgevers stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden. Daarvoor is de subsidieregeling praktijkleren beschikbaar.

  Deze regeling vervangt de Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Als uw bedrijfsvoering zich leent voor het aanbieden van leerwerkplaatsen, dan verdient de Subsidieregeling praktijkleren zeker uw aandacht.


  De Subsidieregeling praktijkleren richt zich op de volgende groepen: • Vmbo-leerlingen die een leerwerk traject volgen

 • Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen

 • Studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd)

 • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi).

  Stagiaires op mbo-niveau, voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatieniveau en studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen, behoren niet tot de doelgroep van de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren.


 • Om in aanmerking te komen voor deze subsidie geldt een aantal belangrijke voorwaarden, zoals: • het moet een volledig onderwijsprogramma zijn dat recht geeft op een erkend (kwalificerend) diploma op MBO of HBO niveau

 • de opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho)

 • MBO-BBL opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd)

 • de werkgever moet voldoen aan de andere wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het zijn van een erkend leerbedrijf

 • de promovendus of technisch ontwerper in opleiding moet het onderzoek doen in opdracht van een private rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf) waarbij deze rechtspersoon de loonkosten van de onderzoeker financiert, voor zover de onderzoeker niet in dienst is van deze rechtspersoon.

 • De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van het studiejaar waarop de praktijkleerplaats betrekking heeft.

  Mobiliteitsbonussen (premiekortingen)  Mobiliteitsbonussen zijn premiekortingen voor werkgevers met als doel werkgevers te stimuleren om werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

  Deze mobiliteitsbonussen zijn in 2013 in de plaats gekomen van de zogenoemde premiekorting arbeidsgehandicapten en premiekorting oudere werknemers. Het grootste verschil tussen beiden is dat de bedragen veranderd zijn.

  Arbeidsongeschiktheid  Als een werkgever werknemers aanneemt met een arbeidsgehandicaptenstatus, dan kan de werkgever in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus. Bij een arbeidsgehandicaptenstatus kan worden gedacht aan werknemers met recht op een WIA, WAO, Wajong of WSW-uitkering.
  De mobiliteitsbonus bedraagt maximaal € 7.000. In het geval dat voor een werknemer met een Wajong-uitkering loondispensatie wordt toegepast, dan bedraagt de mobiliteitsbonus maximaal € 3.500.

  Oudere medewerkers  Voor het aannemen van oudere, uitkeringsgerechtigde werknemers, kan een werkgever in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus van maximaal € 7.000. Het kan hierbij gaan om een werknemer met een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids-, bijstands-, of nabestaandenuitkering.

  ESF voor scholing en re-integratie  Via het ESF (Europees Sociaal Fonds) komt tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt. Het ESF 2014-2020 richt zich op de volgende twee thema's: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Iets voor u?

  ESF voor re-integratie  ESF wordt bij dit thema ingezet om de jeugdwerkeloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers, arbeidsbelemmerden en (ex) leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO). Centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen als ESF-aanvrager optreden, evenals het UWV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J).

  ESF voor duurzame inzetbaarheid: beperkt budget  Het ESF subsidieert ook maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. Subsidie komt beschikbaar voor O&O-fondsen en individuele werkgevers. Voor O&O-fondsen komt ESF pas in 2016 beschikbaar. Werkgevers kunnen echter al sinds medio oktober 2014 profiteren van de ESF-subsidie. De focus ligt hierbij op het MKB, maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector kunnen er gebruik van maken. ESF-aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Er moet sprake zijn van kleinschalige projecten gericht op adviestrajecten van maximaal 10.000 euro subsidie per subsidieaanvrager. Daarbij kan het gaan om het verkrijgen van advies met implementatieplan óf het begeleiden van de implementatie van een advies.

  ESF aanvragen?  De 35 centrumgemeenten kunnen sinds 1 mei 2014 ESF-subsidie aanvragen. Voor elke regio is een eigen budget gereserveerd, er hoeft dus niet in concurrentie te worden aangevraagd. Het budget kan echter niet helemaal naar eigen inzicht voor de verschillende doelgroepen worden ingezet. Minimaal 30% van de subsidie is bestemd voor (ex) leerlingen Praktijkonderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
  gefinancierd uit het sectorfonds.

  EGF: Geld bij massaontslag  Het Europees Globaliseringsfonds EGF is ook de komende jaren beschikbaar voor Nederlandse bedrijven en branches die minimaal 500 werknemers moeten ontslaan. Met EGF-subsidie kunnen activiteiten worden ontplooid die deze werknemers van werk naar werk brengen.

  EGF subsidie voor outplacement, scholing en andere activiteiten  Om bij een grootschalig ontslag de medewerkers naar ander werk te helpen, kunnen tal van activiteiten worden ontplooid, zoals:
 • scholing

 • outplacement

 • van werk naar werk trajecten

 • EVC-trajecten (erkenning van verworven competenties)

 • mobiliteitscentrum

 • advies over het opzetten van een eigen bedrijf of het worden van zzp-er

 • begeleiding en personal coaching.

 • Van de kosten die voor EGF in aanmerking komen, wordt 60% vergoed. Behalve vaste werknemers komen ook medewerkers met een flexibel contract in aanmerking voor steun uit het EGF.
  Het gezamenlijk of sectoraal EGF aanvragen mag ook maar verdient in de praktijk de nodige afstemming.
  Een belangrijke voorwaarde om voor EGF in aanmerking te komen, is dat in een periode van vier maanden meer dan 500 medewerkers zijn ontslagen of ontslag is aangezegd. Het is dan ook goed om te weten dat ook sectoren EGF kunnen aanvragen, bijvoorbeeld als de crisis meerdere bedrijven uit eenzelfde sector treft. Bij zo´n gezamenlijke aanvraag moeten de ontslagen vallen in een periode van negen maanden, waarbij de deelnemende bedrijven gevestigd moeten zijn in twee aaneengesloten provincies.